فروکتوز ۵۵

شربت غنی از فروکتوز یا HFCS با غلظت  ۵۵% :  درصد فروکتور موجود در محصول بر مبنای ماده خشک می باشد.

HFCS 55% درصد دارای شیرینی معادل شکر بوده و در تولید نوشابه‌های گازدار استفاده می‌شود.