آرد سبوس گرفته (خبازی)

آین نوع آرد (۱۵%) از تمامی آندوسپرم و بخشی از پوسته تهیه می شود.

این محصول مناسب تولید نانهای مسطح و نیمه حجیم سنتی است.