فروکتوز ۴۲

شربت غنی از فروکتوز یا HFCS با غلظت ۴۲% ، عدد مذکور درصد فروکتور موجود در محصول بر مبنای ماده خشک می باشد.

گونه ۴۲ درصد آن از شیرینی کمتری برخوردار بوده و در نوشابه‌های بدون گاز ( آب میوه‌ها ) ، محصولات تخمیری نانوایی و محصولاتی که به نقطه انجماد پایین نیاز دارند و یا سطح آنها می‌بایست طلایی‌تر و یا عطر آنها تشدید شود مورد مصرف قرار می‌گیرد.