کنجاله سویا

در میان منابع پروتیینی برای تغذیه ی طیور ، کنجاله ی حاصل از دانه های روغنی به ویژه سویا بیش از سایرین مورد نظر است.
کنجاله سویا پس از ذرت بیشترین اهمیت را دارد. کنجاله سویا ماده غذایی مناسبی جهت تامین پروتئین جیره طیور می باشد که از لحاظ اقتصادی، بهداشتی و ترکیبات موجود حائز اهمیت است.
کنجاله سویا حاوی مواد سمی به نام ممانعت کننده های پروتئاز است که باعث جلوگیری ازهضم پروتئین می شوند. به دلیل وجود این سموم، تغذیه دانه خام سویا و کنجاله حرارت ندیده آن در دامداری ها، رشد حیوان را به تاخیر می اندازد و طول دوره پرورش را بیشتر می کند. حرارات باعث غیر فعال شدن این سموم می گردد و از این راه می توان تا حدود زیادی این اثرات را خنثی کرد.
در فرایند تهیه دان پلت، سویا در معرض حرارت قرار گرفته و موارد فوق برطرف می شود. تحقیقات بر این نظر تاکید داشته که کنجاله سویا برای حداکثر کیفیت می بایست حرارت مناسبی دیده باشد. کنجاله سویا از لحاظ برخی ویتامین ها فقیر است، به منظور رفع این نقیصه از مکملهای ویتامینه و پروتئین های حیوانی استفاده می شود.
علاوه بر پروتئین کافی دارای مقادیر لازم اسید آمینه های ضروری و ویتامین های دسته B. میزان اسید آمینه لایزین در سویا بالا ست اما از نظر متیونین وسیستین کمبود دارد.اولین ودومین اسید آمینه محدود کننده کنجاله سویا متیونین وهیستیدین است.
توام کردن این کنجاله با پودر ماهی ، ترکیب بسیار مناسبی را از نظر تامین اسید آمینه های ضروری در جیره های غذائی به کار برده می شود کیفیت اسیدهای امینه پروتئین های حیوانی نسبت به گیاهی ارجحیت دارد اما هزینه این پروتئین ها بالا است .
کنجاله حاصل از سویا نبایدحاوى بیش از ۷%الیاف خام و۱۲%رطوبت باشدو کنجاله حاصل از سویا بدون پوسته بیش از ۵/۳% الیاف خام و۱۲% رطوبت باشد. کنجاله حاصل از دانه ى کامل وبدون پوسته سویا به ترتیب حاوى ۴۴% و ۴۸% پروتئین خام میباشد.
کنجاله سویا منبع غنى از انرژى وپروتئین است ومقدار الیاف خام آن از سایر کنجاله ها کمتر است. مقدار انرژی متابولیسمى سویا معمولا ۲۲۰۰تا۲۲۵۰وبراى کنجاله سویا بدون پوسته ۲۴۰۰تا ۲۵۳۰ذکر گردیده است.