آرد ستاره

آرد ستاره (۱۸%) آردی است که از آندوسپرم تولید میشود و بسته به درجه استخراج برای محصولاتی مانند نانهای حجیم ونیمه حجیم و نانهای مسطح و  صنعتی کاربرد دارد.

این محصول بنا بر سفارش جهت مصارف خبازی و نانهای صنعتی (حجیم و نیمه حجیم) تولید می گردد.