جوش شیرین

جوش شیرین با ظاهر کریستال سفید رنگ، یکی از نمک‌های فاقد کلر می‌باشد که به‌طور طبیعی در چشمه‌ها یافت و بیشتر بوسیله‌ی فرآیند شیمیایی تولید می‌شود.

بیشترین مصرف جوش شیرین در صنایع دارویی، غذایی و دامی می‌باشد.

این ماده در جیره گاوهای شیری به‌عنوان منبع بی‌کربنات مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین به‌عنوان تأمین سدیم بدون کلرید در جیره طیور استفاده می‌گردد.

در گاوهای شیری جهت حفظ ظرفیت بافری شکمبه، افزون بر بی کربنات تولید‌شده توسط بزاق، نیاز به تأمین از طریق افزودنی خوراکی (جوش شیرین) نیز می‌باشد.

جوش شیرین با تأمین بی‌کربنات در شکمبه دام و حفظ وضعیت میکروفلور طبیعی شکمبه با ایجاد تعادل کاتیون آنیون جیوه (DCAD) و نیز کاهش تخمیر نامطلوب در شکمبه، در بهبود چربی شیر و کاهش عوارض ناشی از استرس گرمایی نقش بسیار مهمی دارد.