آرد کامل

آردی است که از تمامی اجزاء دانه پس از پوست گیری اولیه تهیه می شود.

مصرف این محصول در صنایع غذایی و خوراک دام می باشد.